Kathmandu Postal Code

Kathmandu Postal Code

Kathmandu Postal Code Information Number of Post office 21 Province No. 3 Population 1,571,000 (2023) Area 50.67 km² Kathmandu D.P.O. 44600 Sankhu 44601 Chabahil 44602 Sundarijal 44603 Gauchar 44604 Dillibazar …

Solukhumbu Postal Code

Solukhumbu Postal Code Information Number of Post office 9 Province No. 1 Population 105,886 (2011 est.) Area 3,312 km² Sindhuli D.P.O. 56000 Namche Bazar 56002 Sotang 56004 Jubu 56005 Nele 56006 …

Sindhuli Postal Code

Sindhuli Postal Code

Sindhuli Postal Code Information Number of Post office 13 Province No. 3 Population 300,117 (2021 est.) Area 2,491 km² Sindhuli D.P.O. 45900 Solpa 45901 Bahun Tilpung 45902 Dudhauli 45903 Dakaha 45904 …

dolkha postal code

Dolkha Postal Code

Dolkha Postal Code Information Number of Post office 11 Province No. 3 Population 172,767 (2021 est.) Area 2,191 km² Dolkha D.P.O. 45500 Khahare 45501 Namdu 45502 Jiri 45503 Japhekalapani 45505 Melung …

ramechhap postal code information

Ramechhap Postal Code

Ramechhap Postal Code Information Number of Post office 11 Province No. 3 Population 170,620 (2021 est.) Area 1,546 km² Ramechhap D.P.O. 45400 Those 45401 Duragaun 45402 Betali 45403 Khimti 45404 Saghutar …

Sindhupalchok Postal Code

Sindhupalchok Postal Code

Sindhupalchok Postal Code Information Number of Post office 14 Province No. 3 Population 287,798 (2021 est.) Area 2,542 km² Sindhupalchok D.P.O. 45300 Kodari 45301 Barabise 45302 Atarpu 45304 Lamosanghu 45305 Nawalpur …

Kavrepalanchok Postal Code

Kavrepalanchok Postal Code

Kavrepalanchok Postal Code Information Number of Post office 13 Province No. 3 Population 366,879 (2021 est.) Area 1,396 km² Kavrepalanchok D.P.O. 45200 Ghartichhap 45201 Mangaltar 45202 Pokharinarayanshthan 45203 Gumati Bhanjyang 45204 Dapcha …

dhading postal code

Dhading Postal Code

Dhading Postal Code Information Number of Post office 13 Province No. 3 Population 322,751 (2021 est.) Area 1,926 km² Dhading D.P.O. 45100 Lapa 45101 Sertung 45102 Phulkharka 45103 Tripureshwor 45104 Katunje …

Rasuwa Postal Code

Rasuwa Postal Code

Rasuwa Postal Code Information Number of Post office 5 Province No. 3 Population 45,554 (2021 est.) Area 1,544 km² Rasuwa D.P.O. 45000 Dhaibung Posta Code 45003 Ramkali Postal Code 45004 Rasuwa …

Nuwakot Postal Code

Nuwakot Postal Code

Nuwakot Postal Code Information Number of Post office 14 Province No. 03 Population  262,981  (2021 est.)  Area 1,121 km² Nuwakot D.P.O. 44900 Thansingh 44902 Ranipauwa 44903 Taruka 44905 Deurali 44906 Kahule …